گواهینامه ها

اين مشاور دارای رتبه بندی پایه ۳ راهسازی و پایه ۳ ساختمانهای مسكونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و نظامی از سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور می باشد و به منظور بهبود مستمر فعاليت ها ، سيستم مديريت كيفيت ISO9001:2008 معياركار قرار گرفته است.