چارت سازمانی

ساختار سازمانی به تخصیص و تقسیم فعالیت‌ها و نیز هماهنگی بین واحدها و افراد یک سازمان می‌پردازد.
این مهندسین مشاور برای ایجاد ارتباط موثر درون سازمانی و تعیین حیطه نظارتی و کنترلی مدیران ، اقدام به تهیه چارت سازمانی نموده است.
هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره سازمان را داراست که می‌تواند قسمتی از آن‌ها را با مسئولیت خود به مدیر عامل تفویض نماید.
مدیر عامل در ارتباط مستقیم با مدیران بخش‌های مختلف در جهت پیشبرد اهداف سازمان فعالیت می‌کند.