- تقاطع غیرهمسطح خیابان آخونی با خیابان شهیدان ذاکر -

مشخصات پروژه :

پروژه: تقاطع غیرهمسطح خیابان آخونی با خیابان شهیدان ذاکر

کارفرما: سازمان عمران شهرداری تبریز 

محل پروژه: تبریز

سال طراحی: ۱۳۹۴

خدمات مشاور: طراحی و نظارت

جزئیات پروژه: 

طول کل پل ۴۲۵ متر شامل  دو دهانه ۲۰ متری ، دو دهانه ۳۰ متری و یک دهانه ۵۲ متری

گالری تصاویر