- تقاطع غیرهمسطح میدان آذربایجان -

مشخصات پروژه :

پروژه: تقاطع غیرهمسطح میدان آذربایجان

کارفرما: شهرداری تبریز

محل پروژه : تبریز

سال طراحی: ۱۳۹۳

خدمات مشاور : طراحی و نظارت

جزئیات پروژه :

تعداد پل ها:۴

پل شماره یک: تعداد دهانه= ۲ و طول دهنه ها ۱۶ و ۱۸ متر

پل شماره دو: تعداد دهانه ۶= و طول دهنه ها ۵ تا ۲۰ متر

پل شماره سه: تعداد دهانه= ۲ و طول دهنه ها ۱۵ و ۱۶ متر

پل شماره چهار: تعداد دهانه =۲ و طول دهنه ها ۱۹ و ۲۰ متر

گالری تصاویر