- بارگذاری پل راه آهن باکو با محموله شن – دهانه پل ۷۰ متر -